การประชุมผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์การประชุมผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์

4  ธ.ค. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุได้จัดการประชุมผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ต่อโครงการการประเมินคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อซิฟิลิสในประเทศภายใต้โครงการการพัฒนาห้องปฎิบัติการอ้างอิงระดับสากลด้านชีววัตถุ โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์เหตุผลความจำเป็น ความสำคัญ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ที่จำหน่ายชุดตรวจวินิจฉัยกรติดเชื้อซิฟิลิส