การประชุมร่วมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2562การประชุมร่วมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2562

10  ก.ค. 2562
         วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุได้จัดการประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2562 โดยมีการแสดงผลการดำเนินงานของสถาบันชีววัตถุและการปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงมีการแจ้งความคืบหน้างานตรวจวิเคราะห์ซึ่งได้มีการเปิดการตรวจวิเคราะห์ใหม่และความคืบหน้าการรับรองรุ่นการผลิตโดยระบบ ilab นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอความคาดหวังและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานของสถาบันชีววัตถุโดยตัวแทนผู้ประกอบการ โดยตลอดช่วงเวลาของการประชุมได้มีการพูดคุย ซักถาม ตอบข้อสงสัย ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและตัวแทนสถาบันฯ ทำให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในสถาบันฯที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด