นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าเยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าเยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุ

19  มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บุคลากรสถาบันชีววัตถุ นำโดยดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 รวมถึงความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ รับฟังปัญหาอุปสรรคของสถาบันชีววัตถุ  จากนั้นนายแพทย์สมชาย ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้ซักถามและความต้องการให้กรมฯช่วยเหลือ ทั้งนี้ ท่านรองอธิบดีได้ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเชิงบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ให้ยึดถือความถูกต้องตามกฏระเบียบ ต้องใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมสื่อสารนโยบายให้บุคลากร เพื่อให้การทำงานของสถาบันฯเป็นไปอย่างราบรื่น