การประชุม Second WHO informal consultation on Guidelines on the quality, safety and efficacy of Respiratory Syncytial Virus (RSV) vaccinesการประชุม Second WHO informal consultation on Guidelines on the quality, safety and efficacy of Respiratory Syncytial Virus (RSV) vaccines

31  พ.ค. 2562

       

             ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.สุภาพร  ภูมิอมร  เข้าร่วมการประชุม Second WHO informal consultation on Guidelines on the quality, safety and efficacy of Respiratory Syncytial Virus (RSV) vaccines ในวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562  ณ.Thistle London Heathrow ประเทศสหราชอาณาจักร