การประชุมความร่วมมือการควบคุมคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสแบบรวดเร็วการประชุมความร่วมมือการควบคุมคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสแบบรวดเร็ว

31  พ.ค. 2562


เมื่อวันที่ 18 เมษายน ๒๕๖๒ สถาบันชีววัตถุได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประชุมในหัวข้อ การควบคุมคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสแบบรวดเร็ว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักโรคเอดส์ วัณโลก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานภายในของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สืบเนื่องจาก การตรวจประเมินของ องค์การอนามัยโลกในโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกในปีที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยยังไม่มีระบบการขึ้นทะเบียนชุดน้ำยาดังกล่าว นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลทางสถิติพบว่าอัตราการติดเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกนั้นมีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สถาบันชีววัตถุจึงได้จัดการประชุมเพื่อหารือ เพื่อนำเสนอแนวทางวิธีการทดสอบคุณภาพชุดทดสอบซิฟิลิสแบบรวดเร็วที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์แก่หน่วยบริการสุขภาพต่างๆ ที่จะนำไปใช้สำหรับการคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเบื้องต้น เพื่อที่จะได้นำผู้ที่ติดเชื้อเข้าสู่ขั้นตอนการรักษา และควบคุมการระบาดโรคซิฟิลิสในประเทศไทยต่อไป