อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 1อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 1

24  พ.ค. 2562

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ปี พ.ศ. 2562