อบรม “ฟื้นฟูข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017, ISO 9001: 2015, ISO 17034: 2016อบรม “ฟื้นฟูข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017, ISO 9001: 2015, ISO 17034: 2016

1  ก.พ. 2562


      วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. สถาบันชีววัตถุจัดอบรมหัวข้อเรื่องฟื้นฟูข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017, ISO 9001: 2015, ISO 17034: 2016 ให้กับบุคลากรภายในสถาบันฯ โดยมี ดร. สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 628 อาคาร 10 ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์