ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

14  ม.ค. 2562

      นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธิกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกาศฉบับเต็มคลิ๊ก  ทั้งนี้นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุได้รับเอานโยบายมาประยุกต์ใช้ในสถาบันฯ ต่อไป