ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2561ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2561

14  ม.ค. 2562

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2561

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธิกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกาศฉบับเต็มคลิ๊ก