กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ด้านห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนขององค์การอนามัยโลกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ด้านห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนขององค์การอนามัยโลก

9  ส.ค. 2561

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่
ด้านห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนขององค์การอนามัยโลก


    สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ขององค์การอนามัยโลก ในการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนก่อนจำหน่าย และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในคุณภาพความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ในประเทศ
    นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ใช้ตัวชี้วัดใหม่ที่มีมาตรฐานเข้มงวดเพิ่มขึ้นในการตรวจประเมินหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐด้านวัคซีนของประเทศไทย (WHO Benchmarking  of the National Regulatory Authority of Thailand) และมีแนวทางการประเมินแตกต่างไปจากเดิม
    สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการของประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพวัคซีนก่อนจำหน่ายและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันในคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีน จึงได้รับการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินพบว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ถือเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ. 2549 โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกตัวชี้วัดตั้งแต่เรื่องกฎหมายที่ให้อำนาจ ระบบคุณภาพ วิธีดำเนินการ บุคลากร และสถานที่ปฏิบัติงาน
    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า จากการที่สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การรแพทย์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศ ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกยอมรับในศักยภาพของประเทศไทยในการควบคุมรุ่นการผลิตวัคซีนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทำให้บุคลากรของไทยมีโอกาสก้าวสู่เวทีสากลในเรื่องดังกล่าว รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับประเทศอื่นๆ ที่ระบบควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการยังไม่มีมาตรฐานที่ดีพอ และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้กับองค์การอนามัยโลก  (WHO-Contracted Laboratory) ในการตรวจประเมินรับรองคุณภาพวัคซีนที่ผลิตจากประเทศอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งซื้อวัคซีนขององค์การอนามัยโลกให้กับองค์การสหประชาชาติ เพื่อใช้ในประเทศยากจน ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก จะประเมินระบบควบคุมกำกับภาครัฐด้านวัคซีนของประเทศสมาชิกทั่วโลกโดยใช้ตัวชี้วัดใหม่นี้ เพื่อให้มั่นใจว่าประชากรทั่วโลกจะได้รับการป้องกันโรคจากวัคซีนที่มีมาตรฐานเดียวกัน