กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือญี่ปุ่นพัฒนาการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุในประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือญี่ปุ่นพัฒนาการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุในประเทศไทย

12  ต.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสถาบัน National Institute of Infectious Diseases ประเทศญี่ปุ่น พัฒนางานด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการดูแลสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพภาครัฐ ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ ทั้งในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน การควบคุมรุ่นการผลิต ตลอดจนการเฝ้าระวังวัคซีนหลังจำหน่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) เนื่องจากวัคซีนและชีววัตถุเป็นที่นิยมและใช้อย่างแพร่หลาย มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ประสานความร่วมมือกับสถาบัน National Institute of Infectious Diseases (NIID) ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมคุณภาพวัคซีน และชีววัตถุของประเทศญี่ปุ่น โดยมีการร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนางานตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพชีววัตถุ เช่น การถ่ายทอดวิธีวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบค่าความแรงวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไข้สมองอักเสบเจอี เป็นต้น รวมถึงได้รับการสนับสนุนชีววัตถุมาตรฐานสำหรับการทดสอบด้วย ซึ่งมีส่วนช่วยในพัฒนางานควบคุมคุณภาพชีววัตถุชนิดต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล
        
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานจึงได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนางานด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุขึ้น โดยจะร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ ทั้งทางด้านงานวิจัย การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อไป