ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน

13  มิ.ย. 2560

1 หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ 

สถานที่ให้บริการ: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 (ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  สถานที่ตั้ง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่: กระทรวงสาธารณสุข 88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ระยะเวลาให้บริการ: วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

โทรศัพท์: 02 965 9752-53

โทรสาร: 02 965 9754

อีเมลล์: onestop@dmsc.mail.go.th2 สถาบันชีววัตถุ 

สถานที่ให้บริการ: สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 10 

ที่อยู่: กระทรวงสาธารณสุข 88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ระยะเวลาให้บริการ: วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

โทรศัพท์: 02 951 0000 ต่อ 99344, 98366

โทรสาร: 02 951 0000 ต่อ 98131

อีเมลล์: biological.div@dmsc.mail.go.th3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (e-petition)

http://engweb.dmsc.moph.go.th:8080/e_petition/4 ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่อยู่: ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์: สายด่วน 1111

อีเมลล์: www.1111.go.th


5. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แจ้งเรื่องร้องเรียนใหม่ โทร. 1206

ติดตามเรื่องร้องเรียนที่เคยแจ้งไว้แล้ว โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1904 - 1907

E-mail webmaster@pacc.go.th