ประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2560การประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน 2560ตามที่สถาบันชีววัตถุ ได้จัดประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ผู้สนใจสามารถ download slide ประกอบการบรรยายได้ตาม link ด้านล่างนี้

กำหนดการการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน 2560
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน 2560


เอกสารการนำเสนอการประชุม 2560 ฉบับที่ 1
เอกสารการนำเสนอการประชุม 2560 ฉบับที่ 2
เอกสารการนำเสนอการประชุม 2560 ฉบับที่ 3
เอกสารการนำเสนอการประชุม 2560 ฉบับที่ 4
เอกสารการนำเสนอการประชุม 2560 ฉบับที่ 5
เอกสารการนำเสนอการประชุม 2560 ฉบับที่ 6


แบบประเมินผลการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน 2560

สรุปผลการประเมินความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

คำถามจากผู้ประกอบการถึงสถาบันชีววัตถุ เดือนกรกฏาคม 2560

ข้อเสนอแนะและความคาดหวังจากกระประชุมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน