ประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2558การประชุมสัมนาร่วมระหว่างผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน ปี 2558

ตามที่สถาบันชีววัตถุ ได้จัดประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน ประจำปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 806 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ผู้สนใจสามารถ download slide ประกอบการบรรยายได้ตาม link ด้านล่างนี้


กระบวนงานรับรองรุ่นการผลิต

การขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิต

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองรุ่นการผลิต

คู่มือประชาชนในงานบริการตรวจวิเคราะห์