ประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2552การประชุมสัมนาร่วมระหว่างผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกองชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน ปี 2552


เพื่อสนองต่อหลักการธรรมมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย รวมถึงเป็นการสนองตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระบบคุณภาพสากล กองชีววัตถุจึงได้จัดการประชุมสัมมนาประจำปี 2552 ในวันที่ 3 กันยายน 2552 นี้ ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการทั้งภาครัฐได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา และภาคเอกชนคือ ผู้ประกอบการด้านชีววัตถุ และเจ้าหน้าที่กองชีววัตถุ จำนวน 68 คน