การฝึกอบรม- โครงการอบรมเรื่อง International Guidelines (ฟรี)

   วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 628 ชั้น 6 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   สมัครที่ E-mail: wipawee.w@dmsc.mail.go.th (ภายในวันที่ 16 พ.ย. 61 รับจำนวนจำกัด!)

   กำหนดการ

- รับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา

- Hand-on Training Course: Potency Testing of Bivalent OPV, BCG and Meningococcal Vaccines