ตรวจสอบคุณภาพ และขอใบรายงานผลวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุทางห้องปฏิบัติการ 

ประกอบด้วยการการตรวจสอบด้านต่างๆดังนี้

การตรวจสอบเอกลักษณ์ (Identity test)

การตรวจสอบความแรง (Potency test)

การตรวจสอบความปราศจากเชื้อ (Sterility test)

Direct inoculation method

Membrane filtration method

การตรวจสอบความเป็นพิษ (Toxicity test)

Abnormal toxicity

Specific toxicity

การตรวจสอบความคงตัว (Stability test)

Endotoxin Test


การตรวจสอบทางเคมี-ฟิสิกส์ (Chemical - Physical test)

ตรวจปริมาณสารกันเสีย (Preservatives)

ตรวจหาปริมาณโปรตีน (Protein Content)

ตรวจหาปริมาณความชื้น (Moisture Control)

ตรวจหาปริมาณความเป็น กรด - ด่าง (pH Determination)

ตรวจหาความบริสุทธิ์ (Purity)

ตรวจหาปริมาณ Formaldehyde

ตรวจหาปริมาณ Aluminium

ตรวจหาปริมาณ Manitol

ตรวจวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลของสาร (Molecular Weight Distribution)

ตรวจหาปริมาณ Sodium Chlorid

ตรวจหาปริมาณ Ribose

ตรวจหาปริมาณ Osmolarity