วิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์ 2562-2564

สถาบันชีววัตถุเป็นองค์กรชั้นนำด้านการควบคุมคุณภาพชีววัตถุในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ  2562-2564

1. ประกันคุณภาพและประเมินความเสี่ยงวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือด  และชีววัตถุอื่นๆ ที่ใช้ในประเทศเพื่อการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคสำหรับมนุษย์  ชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใช้โดยตรงกับร่างกายมนุษย์  

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด และวัคซีนสัตว์

2. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวัคซีนและชีววัตถุที่ใช้ในการควบคุม  ป้องกันและรักษาโรคสำหรับมนุษย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใช้โดยตรงกับร่างกายมนุษย์  

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด และวัคซีนสัตว์

3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีววัตถุ

4. ผลิตสารมาตรฐานของประเทศสำหรับการควบคุมคุณภาพชีววัตถุ

5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านชีววัตถุ

6. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมคุณภาพชีววัตถุ

7. สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือดและ ชีววัตถุอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งห้องปฏิบัติการเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ