อำนาจหน้าที่ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา1. ประกันคุณภาพและประเมินความเสี่ยงวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือด และชีววัตถุอื่นๆ ที่ใช้ในประเทศเพื่อการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคสำหรับมนุษย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใช้โดยตรงกับร่างกายมนุษย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด และวัคซีนสัตว์

2. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวัคซีนและชีววัตถุที่ใช้ในการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคสำหรับมนุษย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใช้โดยตรงกับร่างกายมนุษย์ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด และวัคซีนสัตว์

3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีววัตถุ

4. ผลิตสารมาตรฐานของประเทศสำหรับการควบคุมคุณภาพชีววัตถุ

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านชีววัตถุ

6. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมคุณภาพชีววัตถุ

7. สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือดและชีววัตถุอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
The IBP’s responsibility according to the ministerial regulation on the Department of Medical Sciences’ organization, B.E. 2552 (as announced in the Gazette vol. 126, section 98, 28 Dec. B.E. 2552

1. Quality assuring and risk assessing of vaccines, blood products and other biological  products used within country for control, prevention and treatment of human diseases; in-vivo diagnostic test kits for human use; in-vitro diagnostic test kits for blood transmission diseases and vaccines for veterinary use.

2. Developing and standardizing laboratory testing system for vaccines and other biological products used for control, prevention and treatment of human diseases; in-vivo diagnostic test kits for human use; in-vitro diagnostic test kits for blood transmission diseases and vaccines for veterinary use.

3. Being reference laboratory for biological products.

4. Preparation of the national standard/reference materials for quality control of biological products.

5. Research and development on knowledge and technology on biological products.

6. Developing of laboratory quality system and controlling system for biological products.

7.  Supporting and transferring of knowledge on vaccines, blood products and other biological products technology to public and private concerned organizations including national and      international laboratory networks.


The IBP’s role in the national regulatory system

The IBP plays an important role as the NCL for quality control of biological products used within country; these are vaccines, sera, blood products and others biological products for prevention, control and treatment of human diseases;In-vivo, in-vitro diagnostics and veterinary vaccines; and supporting the national regulatory system.


The IBP’s international roles

1. Being a reference laboratory for WHO in assuring quality of vaccines supplied to UNICEF.

2. Supporting experts for WHO in establishment of requirements/guidelines for quality control of biological products.

3. Preparation of regional biological standards.

4.  Providing training on quality control of biological products for WHO’s fellows