ถอดบทเรียนลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้ของสถาบันชีววัตถุ      สถาบันชีววัตถุจัดกิจกรรมถอดบทเรียนถอดบทเรียนลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้ ของสถาบันชีววัตถุ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและให้แนวทางของกิจกรรมถอดบทเรียนลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้ ของสถาบันชีววัตถุ โดยบุคลากรแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นโดยวิเคราะห์จากประสบการณ์และปัญหาจากการทำงานแล้วนำมาหาแนวทางในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ กลุ่มวัคซีนแบคทีเรีย กลุ่มวัคซีนไวรัส กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสมาและน้ำยาวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการ

      กิจกรรมถอดบทเรียนนี้ยึดถือปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการพึ่งพาตนเอง เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป