การต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่ 2567ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567