การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2567ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567