การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ข่าวประชาสัมพันธ์
O1
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O2
Q&A
O3
Social Network
การดำเนินงาน
O4
แผนการดำเนินงานประจำปี
O5
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
O6
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การปฏิบัติงาน
O7
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O8
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O9
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O10
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567
O11
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O12
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
O13
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O14
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O15

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O17
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O18
การจัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
O19
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O20
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การยืมทรัพย์สินของราชการ
O21
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O22
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O23
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O24
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O25
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O26
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O27
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน ประจำปี 2567
O28
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
O29
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O30
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต