รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันชีววัตถุ (รอบ 12 เดือน)รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันชีววัตถุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)