การนำเสนอผลงานวิชาการ 2566วันที่ 22 มิถุนายน 2566

การนำเสนอผลงานวิชาการ แบบวาจา (Oral) 

ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
หน่วยงาน
1. การประเมินคุณภาพและสายพันธุ์ย่อยของวัคซีนบีซีจีสายพันธุ์โตเกียว 172-1 ที่ผลิตในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2564
ชลดา เพ็ชรไทย
สถาบันชีววัตถุ
2. การประเมินคุณภาพด้านการแสดงเอกลักษณ์ของวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยระหว่างปี 2564-2565
อชิระ นามจันทร์
สถาบันชีววัตถุ
3. การตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัคซีนโควิด 19 โปรตีนซับยูนิตโดยวิธี Western blot เพื่อการขึ้นทะเบียนวัคซีน
พุธิตา โชคเหรียญสุขชัย
สถาบันชีววัตถุ
4. การศึกษาความถูกต้องของวิธี HPAEC-PAD สำหรับหาปริมาณโพลีแซคคาไรด์ชนิด Vi วัคซีนไทฟอยด์
กัสมา บุญมาก
สถาบันชีววัตถุ