แบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมการทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรม
เป้าหมาย 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู