คุณธรรมอัตลักษณ์ : ความรับผิดชอบคุณธรรมอัตลักษณ์ สถาบันชีววัตถุ : ซื่อสัตย์

โครงการ : จัดการแยกขยะก่อนลดโลกร้อน