คุณธรรมอัตลักษณ์ : ตรงต่อเวลาคุณธรรมอัตลักษณ์ สถาบันชีววัตถุ : ตรงต่อเวลา

โครงการ : ฉันคนใหม่ ทำอะไรก็ตรงต่อเวลา