กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสถาบันชีววัตถุ