สถาบันชีววัตถุ ส่งมอบของที่ร่วมบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ