โครงการส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนสถาบันชีววัตถุให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนสถาบันชีววัตถุให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566