การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ (สชว.)ขั้นตอนที่ 1

            1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันชีววัตถุ

            2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันชีววัตถุ


ขั้นตอนที่ 2

            1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

            2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

              3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน


ขั้นตอนที่ 3

            1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

            2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

            3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันชีววัตถุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รอบ 6 เดือน)

             4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา กตัญญู


ขั้นตอนที่ 4

            1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง "Good Guy 2023"

             2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสถาบันชีววัตถุ


ขั้นตอนที่ 5

            1. เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

            3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันชีววัตถุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รอบ 12 เดือน)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันชีววัตถุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน/องค์กร ทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม


หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


คุณธรรมอัตลักษณ์ สถาบันชีววัตถุ 


รวมคุณธรรมอัตลักษณ์ สถาบันชีววัตถุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันฯ


สื่อกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ