ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการสถาบันชีววัตถุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566