นโยบายส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสถาบันชีววัตถุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566