DMSc Integrity Organization Modelการพัฒนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามแนวทางการขับเคลื่อน "DMSc Integrity Organization Model"
สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน