พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทางเลือก CHO cell assay สำหรับตรวจความเป็นพิษจากท็อกชินไอกรนกดที่รูป เพื่อรับชมวิดีโอการบรรยาย