การนำเสนอผลงานวิชาการ 2565วันที่ 23 มิถุนายน 2565

การนำเสนอผลงานวิชาการ แบบวาจา (Oral) 

ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
หน่วยงาน
1. การนำวิธีทดสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยวิธี ซีโรโลยี มาใช้ในการควบคุมกำกับตามมาตรฐานสากลใหม่
กรพงศ์ ภิญโญสุขี
สถาบันชีววัตถุ
2. การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทางเลือก Indirect ELISA สำหรับวิเคราะห์ความแรงเซรุ่มแก้พิษบาดทะยัก
ชาญวิทย์ ชูแก้ว
สถาบันชีววัตถุ
3. การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทางเลือก CHO cell assay สำหรับตรวจความเป็นพิษจากท็อกซินไอกรนในวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรนชนิดไร้เซลล์
สุภาภรณ์ ชุมพล
สถาบันชีววัตถุ
4. การตรวจสอบคุณลักษณะที่จำเพาะของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ด้วยวิธี Nested-PCR assay
อชิระ นามจันทร์
สถาบันชีววัตถุ
5. การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ของวัคซีนชนิด mRNA
วิภาวี วงศ์ชนะ
สถาบันชีววัตถุ
6. การประเมินคุณภาพวัคซีนโควิด 19 ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า
สกาลิน ไตรศิริวาณิชย์
สถาบันชีววัตถุ
7. การประเมินความเสี่ยงของปริมาณเซรั่มอัลบูมินที่หลงเหลือจากวัวในวัคซีนโควิด 19 ที่ใช้ในประเทศ
นงเยาว์ สมเดช
สถาบันชีววัตถุ
8. การเฝ้าระวังเอ็นโดทอกซินที่หลงเหลือในวัคซีนที่ใช้ในประเทศ ระหว่างปี 2562 - 2564
ยุถิกา ขาวมีชื่อ
สถาบันชีววัตถุ
9. การศึกษาลักษณะของ plaque ของไวรัส SARS-CoV-2 กลายพันธุ์น่ากังวล
(A study on plaque-forming characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern)

กรณิกา กุลบุตร
สถาบันชีววัตถุ