การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565