รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565