ประกาศเจตนารมณ์ของอธิบดี เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ 2565