การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการประชุมร่วมกับสถานเสาวภา ครั้งที่ 1/2565