การจัดทำแบบมอบหมายงานประจำปีหนังสือเวียนขอให้ทบทวนและจัดทำแบบมอบหมายงาน

หลักฐานการแจ้งเวียนขอให้จัดทำแบบมอบหมายงาน

รวมแจ้งเวียนแบบมอบหมายงานประจำปีงบประมาณ 2565

รวมลงนามรับทราบการมอบหมายงาน 256

0600 FM 0010 แบบมอบหมายงาน