สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-procurement กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนมีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนสิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนกันยายน 2565