การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์
01
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
02
Q&A
03
Social Network
การดำเนินงาน
04
แผนการดำเนินงานประจำปี
05
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
06
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน
07
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
08
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
09
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
010
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
011
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
012
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
013
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
014
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
015

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

016
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
017
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
018
การจัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
019
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
020
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การยืมทรัพย์สินของราชการ
021
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
022
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
023
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
024
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
025
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
026
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
027
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564
028
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
029
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
030
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต