การสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) ปีงบประมาณ 2565การปฏิบัติหน้าที่
01
แผนปฏิบัติราชการ
02
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การใช้อำนาจของผู้บริหาร
03
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
04
การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน
05
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลของหน่วยงาน
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
06
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
07
ประกาศเจตจำนงของอธิบดี เรื่อง การต่อต้านการทุจริต
08
ประกาศเจตนารมณ์ของอธิบดี เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
09
ประกาศเจตนารมณ์ของอธิบดี เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
010
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
011
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต