แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันชีววัตถุ ประจำปีงบประมาณ 2565