สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปี 2562