สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปี 2562