สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปี 2562