สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปี 2562